ZADZWOŃ I ZAMÓW:  888 777 959


Dotyczy usługi światłowodowej.

Oferta dla obecnych klientów OLIMPLAN na 36 miesięcy w promocji "pakietykontynuacji umowy" cena obowiazuje przez pierwsze 6 miesiacy nowej umowy - regulamin promocji jest dostępny tutaj.

Zmieniaj, dodawaj opcje dostępu do sieci Internet, telewizji światłowodowej. Następnie zamów wybrane opcje taryfowe wypełniając formularz.

 

Regulamin Promocji „TV+INTERNET W PAKIECIE – PRZEDŁUŻENIE UMOWY”
obowiązuje od dnia 01.10.2019 r.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Promocji jest firma Sieć Komputerowa OLIMPLAN Jerzy Wójcik z siedzibą w Myślenicach ul. Sikorskiego 73, 32-400 Myślenice wpisaną do rejestru działalności
gospodarczej prowadzonego przez Burmistrza miasta i Gminy Myślenice pod nr 8532/06, Regon 120274138, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie
zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 6302 wydanego przez Prezesa UKE, zwana dalej „Dostawcą Usług”.
2. Promocja skierowana jest do nowych Klientów Dostawcy Usług, zwanych dalej „Abonentami” lub „Uczestnikami Promocji” będących Abonentami chcącymi przedłużyć
kończącą się Umowę Promocyjną „TV+INTERNET W PAKIECIE”.
3. Promocja trwa od 01.10.2019 r. do odwołania.
4. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie, bez podania przyczyny.
5. Szczegółowe warunki Promocji określa Regulamin Promocji.
6. Jeśli danego zagadnienia nie porusza Regulamin Promocji, właściwym jest Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Olimplan.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
8. Niniejsza oferta promocyjna nie łączy się z innymi Promocjami.
9. Wszystkie kwoty wymienione w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto.
§ 2. Warunki promocji
1. Promocja polega na podpisaniu przez Abonenta z Dostawcą Usług na okres 36 miesięcy Aneksu do Umowy Promocyjnej „TV+INTERNET W PAKIECIE”.
2. Z niniejszej Promocji może skorzystać Abonent, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) Abonent ma zawartą Umowę Promocyjną „TV+INTERNET W PAKIECIE” z Dostawcą Usług;
b) Abonent nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec Dostawcy Usług;
3. Podpisanie Umowy przez Abonenta, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki określone w pkt. 2 nie uprawnia go do skorzystania z niniejszej Promocji i nie
przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.
4. W ramach niniejszej Promocji Abonentowi podpisującemu Umowę Promocyjną „TV+INTERNET W PAKIECIE” zostaje przyznana ulga w standardowej opłacie aktywacyjnej, ulga w
standardowym abonamencie za świadczoną Usługę oraz dodatkowa ulga w abonamencie przez okres pierwszych 6 miesięcy trwania Aneksu zgodnie zgodnie z Tabelą nr 1. Po
upływie pierwszych 6 miesięcy trwania Aneksu, abonament zacznie być naliczany zgodnie z Cennikiem Promocji „TV+INTERNET W PAKIECIE” i wybraną opcją.
Tabela nr 1 KWOTY ULG DLA ABONENTÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ ORAZ ABONENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PROMOCJI „INTERNET GPON START”
5. W przypadku zerwania Umowy Promocyjnej przed upływem terminu na jaki została podpisana, Abonent zobowiązany jest do zwrotu przyznanych mu ulg proporcjonalnie do liczby
miesięcy pozostałych do zakończenia okresu trwania Umowy Promocyjnej.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji mają zastosowanie postanowienia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Olimplan oraz
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Olimplan.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. 

  • 100% kapitału naszej firmy należy do polskich podmiotów
  • Podatki z działalności naszej firmy odprowadzane są w Polsce
  • Siedziba naszej firmy zlokalizowana jest na terenie Polski